معرفی سوژه های خبری خاص

معرفی سوژه های خبری خاص

در صورتی که سوژه های خبری خاص جهت تهیه مصاحبه و یا اطلاع رسانی به دیگران سراغ دارید معرفی نموده تا مقدمات نشر و اطلاع رسانی آن سوژه را در روزنامه ها، نشریه قلم مهر، نشریه نگاه و یا پخش در خبر صدا وسیما آماده شود.
منظور از سوژه های خاص، مدرسه، دانش آموز،ا معلم یا اولیای دانش آموز دارای توانمندی، موفقیت یا ویژگی های خاص می باشد را از طریق تکمیل فرم زیر به ما معرفی نمایید.
در صورت هرگونه سوال با کارشناسی روابط عمومی و اطلاع رسانی به شماره تلفن 54222771 تماس حاصل فرمایید.
این فرم در تمامی طول سال فعال است.