نظر سنجی در خصوص نحوه برگزاری همایش تخصصی کارشناسان و مدیران شاهد دیماه 95